وقتی لباس فرم پیش دبستانیشو از خیاطی  تحویل گرفتیم هر دو تامون کلی ذوق کردیم.خودش که حتی حاضر نشد بعد از پرو لباسو از تنش در بیاره.مستقیم رفتیم عکاسی و عکس گرفت.

اینم عکسای ملوسکمه با لباس فرم پیش دبستانی